dot dot
dot
Modern Management
dot
bulletReinventing Government
bulletNew Public Management
bulletBenchmarking
bulletBest Practices
bulletBalanced Scorecard
bulletKPI
bulletVirtual Organization
bulletBoundaryless Organization
bulletStrategy-Focused Organization
bulletShamrock Organization
bulletSWOT Analysis and TOWS Matrix
bulletPorter’s Five Competition Forces Model
bullete-Government
bulletCockpit Room
bulletKPI Dashboard
bulletDigital Government
bulletCompetency Dictionary
bulletCRM - Customer Relationship Management
bulletResult =Output+Outcome
bulletMilestone
bulletPDCA
bulletThailand Quality Award (TQA)
bulletPMQA
bulletInverted Pyramid Organization
bulletOne-Stop Service
bulletCustomer Centric Organization
bulletStrategy Map
bulletMission
dot
บริการข้อมูล
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletห้องสมุดกฎหมาย
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวางระบบการประเมิน KPI รายบุคคลให้เชื่อมโยงทั้งองค์กร (ภาคปฏิบัติ)

 

1. Download รายละเอียดหลักสูตร การวางระบบการประเมิน KPI รายบุุคคลให้เชื่อมโยงทั้งองค์กร รุ่นที่ 9-10.pdf

2. หนังสือเชิญถึงหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขออนุมัติเข้ารับการฝึกอบรม.pdf

  

 

๑. การสมัครลงทะเบียน วิธีสมัครทำได้ ๓ วิธี คือ

    (๑) กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ www.drmanage.com  เลือกหัวข้อ “หลักสูตร ารวางระบบการประเมิน KPI รายบุคคลให้เชื่อมโยงทั้งองค์กร"

icon

     (๒) Scan QR Code ผ่าน LINE

     (๓) กรอกใบสมัครที่เป็นกระดาษที่อยู่แนบท้ายเอกสารรายละเอียดโครงการที่ประกอบการขออนุมัติ จากนั้นถ่ายภาพ และส่งมาที่อีเมล์ stou.training@gmail.com  

 ๒. วิธีการชำระค่าธรรมเนียม

      ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด  (มหาชน)  สาขาเมืองทองธานี  ในนาม“มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” เลขที่บัญชี ๑๔๗-๑-๐๓๖๓๖-๗  และถ่ายภาพหรือสแกนหลักฐานให้ชัดเจน โดยส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ : stou.training@gmail.com พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล หลักสูตรและรุ่นที่สมัครมาด้วยให้เห็นอย่างชัดเจน

 ๓. เนื่องจากในหลักสูตรนี้มีความต้องการในการสมัครมาก ประกอบกับห้องอบรมมีที่นั่งจำกัด ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะจัดลำดับการเข้ารับการฝึกอบรมให้กับเฉพาะผู้เข้ารับการอบรมได้โอนเงินเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก่อนแล้วเท่านั้น 

 ๔. ใบเสร็จรับเงิน ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะออกให้ในวันที่มีการฝึกอบรมเท่านั้น

หมายเหตุ : รุ่นที่ ๙ ถ้าสมัครและโอนเงินภายในวันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๖๒ และรุ่นที่ ๑๐ ถ้าสมัครและโอนเงินภายในวันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๒ ลดเหลือ ๔,๖๐๐ บาท ถ้าโอนหลังจากวันที่ดังกล่าวจนถึงวันอบรม ชำระค่าธรรมเนียม ๔,๙๐๐ บาท

 
หลักสูตร การวางระบบการประเมิน KPI รายบุคคลให้เชื่อมโยงทั้งองค์กร (ฝึกปฏิบัติ
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 086-9965-491 Copyright © 2010 All Rights Reserved.