dot dot
แหล่งความรู้ของการบริหารการจัดการสมัยใหม่

        

   BEST PRACTICES FOR MANAGEMENT EXCELLENCE


 

         เว็บไซท์นี้ออกแบบขึ้นมา มีจุดประสงค์เพื่อ ต้องการให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับความรู้การบริหารการจัดการสมัยใหม่ ทั้งในส่วนของภาคธุรกิจและภาครัฐ  ที่เต็มไปด้วยข้อมูลหลากหลาย เช่น ความรู้การบริหารการจัดการสมัยใหม่    การรวบรวมเครื่องมือการบริหาร (Management Tools)สมัยใหม่ บทความทางการบริหาร   การให้คำปรึกษาทางการบริหาร   การฝึกอบรมการบริหารการจัดการสมัยใหม่  รวมถึงกรณีศึกษาการบริหารในและต่างประเทศ 

 

การวางระบบการบริหารจัดการขององค์กรให้เป็นองค์กรเชิงกลยุทธ์ โดยใช้ Balanced Scorecard

 เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่ ที่จะทำให้องค์กรนำไปสู่การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) อย่างแท้จริง

 

More...

 เป็นแนวคิดของ Robert S. Kaplan and David P. Norton ที่นำเสนอในหนังสือเรื่องThe Strategy-Focused Organization  ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2001 เห็นว่าองค์การควรจะปรับตัวไปสู่การเป็นองค์การเชิงกลยุทธ์มากขึ้น  


More...

เป็นแผนกลยุทธ์ขององค์การในระยะยาว ที่มีการระบุถึงและเชื่อมโยงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้งหมดขององค์การที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นภายใต้มุมมองต่างๆ ของ Balanced Scorecard

More...

Cockpit Room มีลักษณะเป็นห้องประชุมเชิงกลยุทธ์ออนไลน์ที่มีการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญขององค์การผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ทันทีทุกเวลาให้แก่ผู้บริหารระดับสูงขององค์การได้รับทราบ เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจและวางแผนเชิงกลยุทธ์


More...

การจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) ที่เป็นแผนเชิงรุกให้แก่องค์กร

 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนสำคัญ คือ ขั้นการกำหนดกลยุทธ์  ขั้นการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และขั้นของการประเมินผลกลยุทธ์

More...

SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการประเมินสภาพแวดล้อมสำหรับการจัดการเชิงกลยุทธ์ มีการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด/ภาวะคุกคาม 

More...

 TOWS Matrix เป็นตารางการวิเคราะห์ที่นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมใน 4 ลักษณะ เพื่อกำหนดออกมาเป็นกลยุทธ์ประเภทต่าง ๆ

More...

Porter’s Five Forces Model เป็นเครื่องมื่อที่ Porter ได้พัฒนาขึ้นมา เพื่อนำมาใช้ในการประเมินสภาพแวดล้อมของการแข่งขันทางธุรกิจ โดยมีการประเมินใน 5 ปัจจัย 

More...

dot
Newsletter

dot
bulletBalanced Scorecard
bulletVision, Mission, Strategy
bulletCompetency
dot
Training Course
dot
bulletแบบประเมินพนักงานโดยใช้ KPI
bulletประเมินประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานโดยใช้ Balanced Scorecard
bulletการจัดทำแผนกลยุทธ์
dot
Modern Management
dot
bulletReinventing Government
bulletNew Public Management
bulletBenchmarking
bulletBest Practices
bulletBalanced Scorecard
bulletKPI
bulletVirtual Organization
bulletBoundaryless Organization
bulletStrategy-Focused Organization
bulletShamrock Organization
bulletSWOT Analysis and TOWS Matrix
bulletPorter’s Five Competition Forces Model
bullete-Government
bulletCockpit Room
bulletKPI Dashboard
bulletDigital Government
bulletCompetency Dictionary
bulletCRM - Customer Relationship Management
bulletResult =Output+Outcome
bulletMilestone
bulletPDCA
bulletThailand Quality Award (TQA)
bulletPMQA
bulletInverted Pyramid Organization
bulletOne-Stop Service
bulletCustomer Centric Organization
bulletStrategy Map
bulletMission
dot
แบบสอบถามออนไลน์
dot
bulletแบบสอบถามการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำโครงการวิจัย
dot
Research
dot
bulletPowerpoint 1-7
bulletPowerpoint 8-15
bulletResearch Problem
bulletResearch Objective
bulletLiterature Review
bulletกรอบแนวคิดการวิจัย
bulletVariables
bulletResearch Hypothesis
bulletHypothesis Writing
bulletPopulation
bulletSampling Method
bulletYamane
bulletKrejcie and Morgan
bulletLevel of Significant
bulletเครื่องมือการเก็บข้อมูล
bulletการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
bulletการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
bulletการสังเคราะห์งานวิจัย
dot
บริการข้อมูล
dot
bulletหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
bulletฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
bulletศูนย์กลางบริการภาครัฐ
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย G-dir
bulletห้องสมุดกฎหมาย
bulletคนไทยดอทคอม
bulletสวนดุสิตโพลล์
bulletABAC Poll
bulletหลักสูตรปริญญาเอก
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 086-9965-491 Copyright © 2010 All Rights Reserved.