dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
Training Course
dot
bulletการทำโครงการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ
bulletการจัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form)
bulletการทำโครงการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงงาน (Work Improvement Project) เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งชำนาญการ
bulletการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ (ภาคปฏิบัติ)
bulletการทำวิจัยออนไลน์ (Online Research)
dot
Modern Management
dot
bulletReinventing Government
bulletNew Public Management
bulletBenchmarking
bulletBest Practices
bulletBalanced Scorecard
bulletKPI
bulletVirtual Organization
bulletBoundaryless Organization
bulletStrategy-Focused Organization
bulletShamrock Organization
bulletSWOT Analysis and TOWS Matrix
bulletPorter’s Five Competition Forces Model
bullete-Government
bulletCockpit Room
bulletKPI Dashboard
bulletDigital Government
bulletCompetency Dictionary
bulletCRM - Customer Relationship Management
bulletResult =Output+Outcome
bulletMilestone
bulletPDCA
bulletThailand Quality Award (TQA)
bulletPMQA
bulletInverted Pyramid Organization
bulletOne-Stop Service
bulletCustomer Centric Organization
bulletStrategy Map
bulletMission
dot
แบบสอบถามออนไลน์
dot
bulletแบบสอบถามการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำโครงการวิจัย
dot
Research
dot
bulletPowerpoint 1-7
bulletPowerpoint 8-15
bulletResearch Problem
bulletResearch Objective
bulletLiterature Review
bulletกรอบแนวคิดการวิจัย
bulletVariables
bulletResearch Hypothesis
bulletHypothesis Writing
bulletPopulation
bulletSampling Method
bulletYamane
bulletKrejcie and Morgan
bulletLevel of Significant
bulletเครื่องมือการเก็บข้อมูล
bulletการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
bulletการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
bulletการสังเคราะห์งานวิจัย
dot
บริการข้อมูล
dot
bulletหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
bulletฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
bulletศูนย์กลางบริการภาครัฐ
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย G-dir
bulletห้องสมุดกฎหมาย
bulletคนไทยดอทคอม
bulletสวนดุสิตโพลล์
bulletABAC Poll
bulletหลักสูตรปริญญาเอก
icon

 เรียนรู้กระบวนการทำวิจัยเพื่อสร้างผลงานในการปรับปรุงและพัฒนางาน เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่การคิดหัวข้อที่จะปรับปรุงและพัฒนางาน การกำหนดปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดขอบเขตของงาน การกำหนดกรอบแนวคิด การทบทวนวรรณกรรม ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีการเขียนผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ

More...

ออกแบบ e-Form ที่ให้ผู้ตอบสามารถตอบผ่าน email โดยการทำฟอร์มที่ฝังตัวอยู่ใน e-mail เลย, ตอบออนไลน์ผ่าน Line, ตอบออนไลน์ผ่านFacebook, Twitter, Website ทั้ง Internet และ Imtranet และออกแบบให้ผู้ตอบสามารถตอบผ่านได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, Notebook, SMART Phone ไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือ Android, Tablet ทุกระบบและทุกยี่ห้อ

More...

icon

เทคนิคของการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงงาน ให้หน่วยงานมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลผลิตที่สูงขึ้น โดยสามารถนำไปเสนอแนะความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการปรับปรุงงาน และสอนการเขียนผลงานจากการปรับปรุงงาน เพื่อนำไปใช้เป็นผลงานในการขอเลื่อนไปสู่ระดับตำแหน่งชำนาญการได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม

 

 

More...

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การทำวิจัยออนไลน์ (Online Research)

ทำวิจัยสมัยใหม่ผ่านออนไลน์ ไม่ต้องใช้กระดาษ  ทำ e-Questionnaire, e-Interview, e-Focus Group ผ่านเครือข่ายสังคมมออนไลน์ กลุมตัวอย่างสามารถตอบผ่านทาง Line, Facebook และวิธีการทำ Website โครงการวิจัยของตนเองเพื่อบริหารงานวิจัยแบบออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี web 2.0 ที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง

 

More...

 การวางแผนยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบแนวคิด Balanced Scorecard วิธีคิดเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ระดับองค์การ (Corporate Level Strategy) และการจัดทำการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับองค์การที่กำกับดูแล (Strategic Mapping) วิธีการกำหนดเป้าประสงค์ (Goals) และตัวชี้วัด (KPI) ของยุทธศาสตร์ วิธีการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) วิธีการวางแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการให้เข้ากับ 4 มิติของ Balanced Scorecard วิธีการนำแผนของหน่วยงานต่างๆ มาบูรณาการร่วมกันในแผนยุทธศาสตร วิธีการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานระดับสูงกว่า วิธีการบูรณาการแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว

 

 

More...

 การจัดทำคู่มือลงรหัส  วิธีการนำข้อมูลดิบที่อยู่มา key ลงในโปรแกรม SPSS  คำสั่งต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยที่มีทั้งหมดในโปรแกรม SPSS  การวิเคราะห์ด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่งและกราฟ  การวิเคราะห์ข้อมูลแบบตารางที่แสดงความสัมพันธ์ 2 ด้านหรือมากกว่า (Crosstab table)  การวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  วิธีการอ่าน Print-out จากโปรแกรม SPSS  และวิธีการเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

More...

รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 086-9965-491 Copyright © 2010 All Rights Reserved.