dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
Training Course
dot
bulletการทำโครงการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ
bulletการจัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form)
bulletการทำโครงการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงงาน (Work Improvement Project) เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งชำนาญการ
bulletการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ (ภาคปฏิบัติ)
bulletการทำวิจัยออนไลน์ (Online Research)
dot
Modern Management
dot
bulletReinventing Government
bulletNew Public Management
bulletBenchmarking
bulletBest Practices
bulletBalanced Scorecard
bulletKPI
bulletVirtual Organization
bulletBoundaryless Organization
bulletStrategy-Focused Organization
bulletShamrock Organization
bulletSWOT Analysis and TOWS Matrix
bulletPorter’s Five Competition Forces Model
bullete-Government
bulletCockpit Room
bulletKPI Dashboard
bulletDigital Government
bulletCompetency Dictionary
bulletCRM - Customer Relationship Management
bulletResult =Output+Outcome
bulletMilestone
bulletPDCA
bulletThailand Quality Award (TQA)
bulletPMQA
bulletInverted Pyramid Organization
bulletOne-Stop Service
bulletCustomer Centric Organization
bulletStrategy Map
bulletMission
dot
แบบสอบถามออนไลน์
dot
bulletแบบสอบถามการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำโครงการวิจัย
dot
Research
dot
bulletPowerpoint 1-7
bulletPowerpoint 8-15
bulletResearch Problem
bulletResearch Objective
bulletLiterature Review
bulletกรอบแนวคิดการวิจัย
bulletVariables
bulletResearch Hypothesis
bulletHypothesis Writing
bulletPopulation
bulletSampling Method
bulletYamane
bulletKrejcie and Morgan
bulletLevel of Significant
bulletเครื่องมือการเก็บข้อมูล
bulletการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
bulletการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
bulletการสังเคราะห์งานวิจัย
dot
บริการข้อมูล
dot
bulletหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
bulletฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
bulletศูนย์กลางบริการภาครัฐ
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย G-dir
bulletห้องสมุดกฎหมาย
bulletคนไทยดอทคอม
bulletสวนดุสิตโพลล์
bulletABAC Poll
bulletหลักสูตรปริญญาเอก
icon

เรียนรู้กระบวนการทำวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัย ตั้งแต่การคิดหัวข้อที่จะทำวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดประเภทการวิจัย การกำหนดขอบเขตของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดกรอบแนวคิดและตัวแปร การกำหนดสมมติฐาน (ถ้ามี)  ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีการเขียนผลงานวิจัยออกมาเป็นรูปเล่ม

More...

การออกแบบระบบวิธีบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาตรฐานสากล COSO อย่างเป็นระบบ ขั้นตอนและวิธีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับมาตรฐานองค์ประกอบของ COSO ทั้งแผนระยะยาวและถ่ายทอดสู่แผนประจำปี วิธีการออกแบบเชื่อมโยงและการเขียนแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานให้สอดคล้องกับองค์กรที่กำกับดูแล วิธีการออกแบบระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และวิธีการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยงให้สามารถวัดออกมาได้เป็นตัวเลข

More...

icon

การออกแบบระบบประเมิน KPI รายบุคลที่เน้น Output & Outcome ที่ครอบคลุมทั้งงานประจำ งานตามแผนและโครงการ งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย และการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากผู้บังคับบัญชา วิธีการออกแบบ KPI ที่ส่งต่อกันทั้งแนวดิ่งและแนวนอนอย่างเป็นระบบโดยการทำ KPI Matrix วิธีกำหนดค่าเป้าหมาย น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน  การจัดทำ KPI Definition และคู่มือรายตัวชี้วัด และการผูกโยงผลประเมินไปสู่การขึ้นเงินเดือนที่เป็นรูปธรรม

More...

ทำวิจัยสมัยใหม่ผ่านออนไลน์ ไม่ต้องใช้กระดาษ  ทำ e-Questionnaire, e-Interview, e-Focus Group ผ่านเครือข่ายสังคมมออนไลน์ กลุมตัวอย่างสามารถตอบผ่านทาง Line, Facebook, Twitter, QR Code โดยสามารถตอบได้จากทุกอุปกรณ์ไม่ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, Notebook, Smart Phone ทั้งระบบ Android และ iOS และวิธีการทำ Website โครงการวิจัยของตนเองเพื่อบริหารงานวิจัยแบบออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี web 2.0 ที่สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในโลกออนไลน์ได้ด้วยตนเอง

More...

icon

 

การจัดทำคู่มือลงรหัส  วิธีการนำข้อมูลดิบที่อยู่มา key ลงในโปรแกรม SPSS  คำสั่งต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยที่มีทั้งหมดในโปรแกรม SPSS  การวิเคราะห์ด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่งและกราฟ  การวิเคราะห์ข้อมูลแบบตารางที่แสดงความสัมพันธ์ 2 ด้านหรือมากกว่า (Crosstab table)  การวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิธีการอ่าน Print-out จากโปรแกรม SPSS  และวิธีการเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

More...

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี โดยบูรณาการกรอบแนวคิดเรื่องทุนมนุษย์ (Human Capital), PMQA/SEPA หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล, สมรรถนะ (Competency),  HR Scorecard วิธีการกำหนด HR Vision, HR Mission, HR Strategy, HR Goals, HR Target, HR Project วิธีการจัดทำ HR Strategy Map  วิธีการทำ Mapping วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ วิธีการจัดทำ Training Road Map ระยะยาวเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจำแนกตามกลุ่มบุคลากร วิธีการทำ Succession Plan และ Individual Development Plan (IDP)

More...

รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 086-9965-491 Copyright © 2010 All Rights Reserved.