dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
Modern Management
dot
bulletReinventing Government
bulletNew Public Management
bulletBenchmarking
bulletBest Practices
bulletBalanced Scorecard
bulletKPI
bulletVirtual Organization
bulletBoundaryless Organization
bulletStrategy-Focused Organization
bulletShamrock Organization
bulletSWOT Analysis and TOWS Matrix
bulletPorter’s Five Competition Forces Model
bullete-Government
bulletCockpit Room
bulletKPI Dashboard
bulletDigital Government
bulletCompetency Dictionary
bulletCRM - Customer Relationship Management
bulletResult =Output+Outcome
bulletMilestone
bulletPDCA
bulletThailand Quality Award (TQA)
bulletPMQA
bulletInverted Pyramid Organization
bulletOne-Stop Service
bulletCustomer Centric Organization
bulletStrategy Map
bulletMission
dot
Research
dot
bulletResearch Problem
bulletResearch Objective
bulletLiterature Review
bulletกรอบแนวคิดการวิจัย
bulletVariables
bulletResearch Hypothesis
bulletHypothesis Writing
bulletPopulation
bulletSampling Method
bulletYamane
bulletKrejcie and Morgan
bulletLevel of Significant
bulletเครื่องมือการเก็บข้อมูล
bulletการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
bulletการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
bulletการสังเคราะห์งานวิจัย
dot
บริการข้อมูล
dot
bulletหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
bulletฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
bulletศูนย์กลางบริการภาครัฐ
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย G-dir
bulletห้องสมุดกฎหมาย
bulletคนไทยดอทคอม
bulletหลักสูตรปริญญาเอก
Inverted Pyramid Organization

องค์การแบบพีระมิดกลับหัว (Inverted Pyramid Organization)

 

อีกแนวคิดหนึ่งที่สำคัญที่ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์การก็คือ แนวคิดการบริหาร องค์การแบบพีระมิดกลับหัว (Inverted Pyramid Organization)ซึ่งแนวคิดนี้ถือได้ว่าเป็นการนำเสนอพาราไดม์หรือกรอบแนวคิดการบริหารองค์การแบบใหม่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากพาราไดม์เดิม คือ ตัวแบบการจัดโครงสร้างองค์การแบบเป็นทางการ (Bureaucratic Model) ที่เสนอโดย แม๊กซ์ เวเบอร์ (Max Weber) ที่ให้ความสำคัญต่อการสั่งการตามสายการบังคับบัญชาตาม  โดยเปลี่ยนมาเป็นให้อำนาจในการดำเนินงานแก่ระดับปฏิบัติการซึ่งถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า (front-lines) ที่จะต้องทำงานโดยใกล้ชิดกับลูกค้าหรือผู้รับบริการมากที่สุด  เพื่อให้การให้บริการและตอบสนองต่อลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว   โดยผู้บริหารในฐานะที่เป็นผู้ที่ทำหน้าที่สั่งการ จะถูกเปลี่ยนมาเป็นผู้เป็นทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของระดับปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านทรัพยากร หรือการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  ซึ่งแนวคิดของการบริหารการจัดการแบบพีระมิดกลับหัวนี้  ถือได้ว่าเป็นแนวคิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาการบริหารขององค์การภาครัฐได้  แสดงได้ดังภาพ

จากภาพดังกล่าว จะเห็นได้ว่าแนวคิดการจัดองค์การแบบพีระมิดกลับหัว  จะให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจของผู้บริหารระดับต่างๆ ที่มีอยู่แต่เดิมไปสู่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถตัดสินใจในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ โดยผู้บริหารแต่ละระดับจะเปลี่ยนบทบาทใหม่มาเป็นเป็นคอยผู้สนับสนุนและช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในระดับบนเท่านั้น  ดังนั้น การบริหารจึงไม่เน้นการสั่งการจากบนลงล่างเหมือนแต่เดิม  แต่จะเน้นการสื่อสารแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานและการติดต่อสื่อสารจากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบนรศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 086-9965-491 Copyright © 2010 All Rights Reserved.