dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
Modern Management
dot
bulletReinventing Government
bulletNew Public Management
bulletBenchmarking
bulletBest Practices
bulletBalanced Scorecard
bulletKPI
bulletVirtual Organization
bulletBoundaryless Organization
bulletStrategy-Focused Organization
bulletShamrock Organization
bulletSWOT Analysis and TOWS Matrix
bulletPorter’s Five Competition Forces Model
bullete-Government
bulletCockpit Room
bulletKPI Dashboard
bulletDigital Government
bulletCompetency Dictionary
bulletCRM - Customer Relationship Management
bulletResult =Output+Outcome
bulletMilestone
bulletPDCA
bulletThailand Quality Award (TQA)
bulletPMQA
bulletInverted Pyramid Organization
bulletOne-Stop Service
bulletCustomer Centric Organization
bulletStrategy Map
bulletMission
dot
Research
dot
bulletResearch Problem
bulletResearch Objective
bulletLiterature Review
bulletกรอบแนวคิดการวิจัย
bulletVariables
bulletResearch Hypothesis
bulletHypothesis Writing
bulletPopulation
bulletSampling Method
bulletYamane
bulletKrejcie and Morgan
bulletLevel of Significant
bulletเครื่องมือการเก็บข้อมูล
bulletการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
bulletการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
bulletการสังเคราะห์งานวิจัย
dot
บริการข้อมูล
dot
bulletหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
bulletฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
bulletศูนย์กลางบริการภาครัฐ
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย G-dir
bulletห้องสมุดกฎหมาย
bulletคนไทยดอทคอม
bulletหลักสูตรปริญญาเอก
Thailand Quality Award (TQA)

Thailand Quality Award (TQA)

 

     รางวัลคุณภาพแห่งชาติหรือ Thailand Quality Award นี้ ได้กำหนดเกณฑ์การบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ จำแนกออกเป็น 7 หมวด มีรายละเอียด ดังนี้          

      หมวด 1 ภาวะผู้นำ โดยจะเป็นการตรวจประเมินว่า ผู้นำระดับสูงขององค์กรได้ดำเนินการอย่างไรในเรื่องต่อไปนี้

·         การนำองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

·         การกำกับดูแลกิจการ

·         จริยธรรมทางธุรกิจ

·         การปฏิบัติตามกฎหมาย

·         ความรับผิดชอบต่อสาธารณะและชุมชน

      หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยจะเป็นการตรวจประเมินว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ

·         กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขององค์กร

·         นำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

·         ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในกรณีที่จำเป็น

·         วัดผลความคืบหน้าในการดำเนินการโดยเทียบกับแผน

      หมวด 3 การให้ความสำคัญกับลูกค้าและตลาด โดยจะเป็นการตรวจประเมินว่าองค์กรดำเนินการอย่างไรในการ

·         ค้นหาว่าลูกค้าและตลาดต้องการอะไร คาดหวังอะไร และชอบอะไร

·         สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

·         ค้นหาและกำหนดปัจจัยสำคัญที่ทำให้ได้มาซึ่ง

o    ลูกค้าใหม่

o    ความพึงพอใจของลูกค้า

o    ความภักดีของลูกค้าซึ่งจะทำให้รักษาลูกค้าไว้ได้

o    การขยายตัวและความยั่งยืนของธุรกิจ

         หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  โดยจะเป็นการตรวจประเมินว่าองค์กรดำเนินการอย่างไรในการ

·         เลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้

·         พิจารณาผลการดำเนินการขององค์กร

         หมวด 5 การให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยจะเป็นการตรวจประเมินว่า

·         ทั้ง 3 เรื่องต่อไปนี้ คือ 1) ระบบงาน 2) การทำให้พนักงานได้เรียนรู้ และ 3) การสร้างแรงจูงใจแก่พนักงาน  มีส่วนอย่างไรในการทำให้พนักงานได้พัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขององค์กร

·         ความเอาใจใส่ขององค์กรในการสร้างและดำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงาน รวมทั้งการสร้างบรรยากาศที่ทำให้พนักงานผาสุกนั้นมีส่วนอย่างไรในการช่วยทำให้

o    ผลการดำเนินงานที่ออกมาเป็นเลิศ (ทั้งของพนักงานและขององค์กร)

o    ทั้งพนักงานและองค์กรพัฒนาไปด้วยกัน

         หมวด 6 การจัดการกระบวนการ โดยจะเป็นการตรวจประเมินประเด็นสำคัญ ๆ ของการจัดการกระบวนการที่มีอยู่ในสองประเภท คือ

o    ประเภทแรกว่าด้วยการจัดการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์และการให้บริการตลอดจนกระบวนการสำคัญอื่น ๆ ที่ส่งผลโดยตรงต่อการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและให้กับตัวองค์กรเอง

o    ประเภทที่สองว่าด้วยการจัดการกระบวนการสำคัญต่างๆ ที่ช่วยทำให้กระบวนการในประเภทแรกดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

         หมวด 7 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ เป็นการตรวจประเมินผลการดำเนินการและผลลัพธ์ของการปรับปรุงในด้านต่างๆ ขององค์กร ได้แก่

·         สมรรถนะของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

·         ความพึงพอใจของลูกค้า

·         การเงินและการตลาด

·         ทรัพยากรบุคคล

·         ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของปฏิบัติการต่างๆ

·         ภาวะผู้นำ

·         ความรับผิดชอบต่อสังคมรศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 086-9965-491 Copyright © 2010 All Rights Reserved.