สรุป 33702 หน่วย 1 ครับ ย่อจากอ่านสาระวิชา เลยแบ่งกัน หากมีไรเพิ่มเติม แบ่งปันกันด้วยครับ


 

สรุป 33702
หน่วย 1
โดย ต้องมารถไฟ
การบริหารภาครัฐ คือ การกำหนด และการดำเนินยุทธศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ระบบการบริหารภาครัฐ คือ ปฏิสัมพันธ์ของระบบย่อยต่างๆ ในระบบภาครัฐ และกับระบบที่ใหญ่กว่า ภายใต้บริบททางสังคม เศรษฐกิจการเมือง และเทคโนโลยี ซึ่งรวมทั้งโครงสร้าง กระบวนการ และพฤติกรรมภาครัฐ
แนวคิดที่สำคัญคือ การเป็นสาธารณะ การเป็นกระบวนการทางการเมือง องค์กรราชการ ประสิทธิภาพ และการตอบสนองสาธารณะ และความเป็นกลาง ความเป็นธรรม และสิทธิส่วนบุคคล
พัฒนาการทางทฤษฎี แนวคิดการบริหารภาครัฐ สอดคล้องกับการพัฒนาของภาครัฐ กองทัพ ศาสนา และการบริหารธุรกิจ
การบริหารภาครัฐ
                ระยะแรก เป็นเชิงปรัชญา
                ระยะต่อมา เน้นที่ประสิทธิภาพ
                ระยะหลัง เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
คุณภาพของการให้บริการสาธารณะ ควบคู่กับประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล
ขอบข่ายการบริหารภาครัฐ
มีระดับตั้งแต่ ชุมชน ท้องถิ่น ชาติ นานาชาติ
กิจกรรมหลากหลาย รัฐอาจดำเนินการเองหรือไม่ก็ได้ ถ้าไม่ดำเนินการเอง อาจมอบหมายให้ ประชาชน หรือภาคเอกชน ดำเนินการแทน
ตัวอย่าง USA แรกตั้ง มีประธานาธิบดี และ 4 กระทรวง
ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่ ท้องถิ่นที่มีความแข็งแกร่งมากๆและมักหวงแหนอำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจกรรมต่างๆ ภายในท้องถิ่น ไม่ให้ส่วนกลางมาแทรกแซง
องค์กรกึ่งรัฐบาล ( QUANGO) ไม่ใช่ภาครัฐ แต่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจรัฐ เช่น สภากาชาดไทย สมาคมพัฒนาประชากร
องค์กรระหว่างประเทศภาครัฐบาล เช่น UN
องค์กรระหว่างประเทศที่ไม่ใช่รัฐบาลเช่น บรรษัทข้ามชาติ
แนวคิดหลักในการบริหารภาครัฐ
การบริหารภาครัฐนั้น มีเอกลักษณ์แตกต่างบางประการ โดยเฉพาะอย่างความเป็นสาธารณะ คือ
1 การบริหารภาครัฐมีองค์ประกอบทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมาก
2 การตัดสินใจในการบริหารภาครัฐมีผลกระทบกระเทือนกว้างขวาง และรุนแรงกว่า
3 การบริการภาครัฐได้รับการคาดหวังจากประชาชนสูง และมีการตรวจสอบสาธารณะอย่างกว้างขวาง
4 การบริหารภาครัฐมีเป้าหมายกว้างขวาง ไม่ชัดเจน และค่อนข้างเป็นนามธรรม
5 องค์กรการบริหารภาครัฐใหญ่โต ซับซ้อน การปฏิบัติงาน อิงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีพิธีการ ล่าช้า และโดยทั่วไป มักขาดประสิทธิภาพ
แนวคิดหลักทางการบริหารภาครัฐ จึงเกี่ยวข้องกับประเด็นต่อไปนี้
1 ความเป็นสาธารณะ ประสิทธิภาพ และการตอบสนองสาธารณะ
2 องค์กรแบบราชการ หรือบิวรอคเครซี่ และระบบข้าราชการที่เป็นอาชีพ
3 นโยบายสาธารณะผลประโยชน์สาธารณะ กระบวนการทางการเมือง และสิทธิส่วนบุคคล
4 การควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
พัฒนาการของทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐ
อาจจำแนกตามช่วงเวลาได้ดังนี้
1 การบริหารภาครัฐยุคแรก และทฤษฎีแบบคลาสสิก
2 การบริหารภาครัฐยุค รัฐชาติ
3 การบริหารภาครัฐในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม และทฤษฎีคลาสสิกใหม่
4 การบริหารภาครัฐช่วงต้น และกลางศตวรรษที่ 20 และพัฒนาการด้านมนุษยสัมพันธ์ และมนุษย์นิยม
5 สงครามโลกครั้งที่ 2 และนวัตกรรมด้านบริหารศาสตร์
6 สงครามเย็น การบริหารภาครัฐเปรียบเทียบ การบริหารการพัฒนา พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ทฤษฎีองค์การ และทฤษฎีระบบ
7 หลังสงครามเวียดนาม รปศ.แนวใหม่ และนโยบายสาธารณะ
8 การล่มสลายของโซเวียต โลกาภิวัตน์ และการแข่งขันระหว่างประเทศ กับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กับการปฏิรูประบบราชการ
ยุคแรก
อดัม สมิธ การนำหลักความชำนาญพิเศษมาใช้ควบคุม
เซอร์เจมส์ สจ๊วต ที่มาของอำนาจบังคับบัญชา และผลกระทบจากกระบวนการผลติแบบอัตโนมัติ
โธมัส เจฟเฟอร์สัน การผลิตชิ้นส่วนที่ใช้แทนกันได้
เจมส์ วัตต์ และ แมททิว โบวตัน สร้างระบบและกระบวนการผลิตมาตรฐาน
โรเบิร์ต โอเวน ความสำคัญของการบริหารงานบุคคล
เจมส์ มิลล์ วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของคนงานในกระบวนการผลิต
ชาร์ก บับเบจ เสนอแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ ความชำนาญพิเศษ การแบ่งงานกันทำ
เดเนียง แมคคูลัม นำแผนภูมิศาสตร์องค์การ และการวางระบบการจัดการเดินรถไฟ
รูปแบบการบริหารภาครัฐ USA จะไปทาง ฝรั่งเศส และเยอรมนี แต่ USA มีเอกลักษณ์ตนเอง มีการนำพรรคพวกตนเข้ามาทำงาน เกิดระบบอุปถัมภ์ และระบบค้ำจุนทางการเมือง เกิดการวิ่งเต้น
วูดโร วิลสัน เขียนบทความ การแยกการเมืองออกจากการบริหาร ให้นำแนวทางการบริหารแบบเอกชนมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
กลาง ศ.ต.19
เฮนรี่ เสนอให้มีการบริหาร รวมหลักการต่างๆเข้าด้วยกัน
เฟดเดอริค เทเลอร์ รับการยกย่องว่า เป็นบิดาแห่งการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ มี จิลเบรท ศึกษาเวลา และการเคลื่อนไหว
หลุยส์ แฟรนไซ การจัดการแบบวิทยาศาสตร์ของการรถไฟ
แฮริงตัน อีเมอตัน เสนอกฎ 12 ประการ แห่งประสิทธิภาพ
ฟาโย กล่าวถึงภารกิจ การบริหารอย่างครบถ้วน
ดีไวท์ เสนอแนวคิดการบริหารรัฐกิจเป็นตำรวเล่มแรก
กลูลิค และเออวิก รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐ คลาสสิก และ คลาสสิกใหม่ และหลัก โพสคอบ
แม็กซ์ เวเบอร์ บิวรอคเครซี่ ระบบราชการ ไม่ยืดหยุ่น ล่าช้า มีพิธีการ ไร้ประสิทธิภาพ
พัฒนาการด้านมนุษยสัมพันธ์ และพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
วิลเฟรโด พาเรโต บิดาแห่งระบบสังคม แสนอแนวคิดทางสังคมวิทยามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
เอลตัน เมโย ใช้ภายหลัง
จิลเบรท และ มันสเตรซเบิร์ก นำจิตวิทยามาใช้ในอุตสาหกรรม
การทดลองเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์
เมโย สรุปว่า องค์ประกอบทางสังคม รวมทั้งอิทธิพลของกลุ่ม มีผลต่อประสิทธิภาพ เป็นการเริ่มต้น ขบวนการมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งให้ความสำคัญกับ ขวัญ กำลังใจ ความพึงพอใจ และความรู้สึกเป็นเจ้าของ
มาสโลว์ การจูงใจ
ดักลาส แมกเกอร์ มีทฤษฎี x y
เฟเอริก เฮิซเบิก ปัจจัยกระตุ้น และ ปัจจัยสุขภาพ
บริหารศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการวิจัยปฏิบัติการ
นิโคลาส เฮนรี่ การพัฒนา OR ในอังกฤษ
                การบริหารภาครัฐเปรียบเทียบ และการบริหารการพัฒนา
                มีการศึกษาเปรียบเทียบ เฟรด ริกส์ สร้างตัวแบบการวิเคราะห์ระบบสังคมแบบเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
                รปศ.แนวใหม่ และนโยบายสาธารณะ
                การจัดการ และ NPM (มาร์กาเร็ต แทตเซอร์) นำมาใช้
                การแปลงทฤษฎี และแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ
ประสิทธิภาพและการตอบสนองสาธารณะ
วิลสัน มี เจ กูดนาว แนะดีไวท์ สนับสนุน
มอร์สไตน์ การบริหารคือการเมือง
เมอลอร์ พาโย จัดการแบบวิทยาศาสตร์
กลไกภาครัฐ
องค์การแบบราชการและการออกแบบองค์การใหม่
ปีเตอร์ เซน อภิปรายถึง องค์การเรียนรู้ มีส่วนประกอบ 5 ส่วน คือ การคิดอย่างมีระบบ สมรรถนะ และทักษะที่ยอดเยี่ยมส่วนตัว รูปแบบความคิด วิสัยทัศน์ร่วม และการเรียนรู้เป็นทีมของพนักงาน
ผลประโยชน์สาธารณะ และสิทธิส่วนบุคคล
NPA
นโยบายสาธารณะและการบริหารภาครัฐ
โธมัส ดาย กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทำหรอเลือกจะไม่กระทำ
เจมส์ แอนเดอสัน กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ คือ แนวทางในการปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้นมาโดยบุคคล คณะบุคคล เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
การควบคุมพฤติกรรม จนท.รัฐ : การบริหารจัดการที่ดี
NPM เน้นการปฏิรูประบบราชการไปอิงระบบตลาด ปรับกระบวนทัศน์เกี่ยวกับลูกค้า และ นำการจัดการนิยมมาใช้ โดยอิงหลักการธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี
การจัดการนิยมยังคงเน้นผลลัพธ์ ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ระบบบริหารภาครัฐร่วมสมัย
ปรับกระบวนทัศน์จากการปกครองมาเป็นการบริหารจัดการ
สาระสำคัญของการบริหารภาครัฐร่วมสมัย
1 เมื่อระบบผู้แทนล้มเหลว การแสวงหากลไกสังคมใหม่ ก็จะเกิดขึ้น การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการปกครอง มาเป็นการบริหารจัดการ จะเป็นกระแสที่สำคัญในช่วงตามสหัสวรรษนี้
2 ผู้นำทางการเมือง และผู้บริหารภาครัฐ จำเป็นต้องเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
3 จุดกำเนิดของการบริหารภาครัฐ อยู่ที่ นโยบายสาธารณะ
4 ยุทธศาสตร์หนึ่งของการบริหารการเปลี่ยนแปลง คือ การพัฒนาผู้นำโดย การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ และการนำเครื่องมือการวางแผน และการจัดการเชิงยุทธศาสตร์
5 ภารกิจของรัฐยุคใหม่ในสังคมที่ไร้พรมแดน เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจยิ่งขึ้น
6 โครงสร้างองค์กรบริหาร และ ระบบราชการแบบ เวเบอร์ ล้าสมัย โครงสร้างองค์กรบริหารภาครัฐ มีแนวโน้มปรับตัวเล็กลง
7 แนวคิดนอร์ทโคท แทรเวลแยน มากระทบ
8 การบริหารการลังภาครัฐคงปรับเปลี่ยนไปมาก การแปรรูปรัฐวิสาหกิจแข่งขันโดยเสรี
9 ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร
การบริหารภาครัฐของไทยในช่วงปรับเปลี่ยน
ต้นสมัย ร7 ได้มีการตรากฎหมายข้าราชการพลเรือนฉบับแรก ซึ่งก็จำลองมาจากรูปแบบของอังกฤษ ซึ่งอิงแนวคิดของนอร์ทโคทและแทรเวลแยน ให้ความสำคัญกับความมั่นคงของอาชีพรับราชการและระบบคุณธรรม
 
ประเด็นปัญหา และแนวโน้มในการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐของไทย
มักมีลักษณะเป็นการ ปรับฐานมากกว่า ปรับรื้อ
ประเด็นปัญหาที่สำคัญ
1 การขาดความมุ่งมั่นจริงจังของผู้นำทางการเมือง ที่มีวิสัยทัศน์ และความรับผิดชอบ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทำให้ขาดแรงกดดันที่มากเพียงพอให้เกิดการปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง
2 มีแรงต่อต้านอันเนื่องมาจากการมีผลประโยชน์ของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายการเมือง และข้าราชการประจำ ในบางกรณีเกิดขึ้นเพราะความกลัวหรือความไม่แน่ใจ
3 ขาดการแสวงหาแนวร่วมหรือพลังสนับสนุนของประชาชนที่กระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลง
4 ขาดองค์กรรองรับการปฏิรูปอย่างถาวรโดยมีกรอบแนวคิดที่ว่า การปฏิรูประบบราชการ เป็นวงจรต่อเนื่อง และต้องกระทำทั้งระบบ
แนวโน้ม NPM บทบาทของภาครัฐบาลจะลดน้อยลง แต่ จนท.รัฐจะต้องมีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น เป็นนักยุทธศาสตร์ ผู้ประสานงาน และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรภาครัฐก็จะเปลี่ยนไปจากการรับราชการแบบที่มั่นคงถาวรมาเป็นแบบการทำสัญญา ซึ่งมีการประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยใช้เกณฑ์สมรรถนะ เป็นตัวตั้งควบคู่กับการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน
 ปล.  ย่อจากหนังสือ หากมีสิ่งใดที่เห็นว่า ถ้าเสริมเติมแต่งแล้ว จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แจ้งกันทราบด้วยนะครับ
สู้ๆเขา นะครับผม สงขลาจงเจริญ
 
 


ผู้ตั้งกระทู้ ต้องมารถไฟ MPA6 รหัส 2523004568 (t45_afaps-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-09-15 16:01:46 IP : 118.173.190.133


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1346515)

เราพบความสับสนช่วงหลัง Neo-classic  เข้าใจว่าผู้สรุปเองยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิดของนักวิชาการ NPA  กับที่มา  หลักการ  แนวคิด  หรือกระแสของ NPM   สองประเด็นนี้  พวกเราทุก ๆ คนควรเข้าใจในรายละเอียด   และจัดลำดับ  แยกแยะกันให้ชัดเจน                        

เนื้อหา  ประเด็น  หรือข้อสรุปอื่น ๆ   ขึ้นกับเจ้าของกระทู้อ่านมาจากไหน  เข้าใจแค่ไหน   สรุปได้อย่างไร    และยังขึ้นกับพวกเรา   อาจจะใช้เป็นแนวและทำสรุปหรือย่อของเราเอง  จริงมะ      แต่ก็ขอขอบคุณนะที่ช่วยจุดไฟให้นึกอยากสรุปเป็นของตัวเองมั่ง 

ผู้แสดงความคิดเห็น นิรนาม วันที่ตอบ 2009-09-15 18:49:57 IP : 124.121.56.3[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 086-9965-491 Copyright © 2010 All Rights Reserved.