dot dot
dot
Newsletter

dot
bulletBalanced Scorecard
bulletVision, Mission, Strategy
bulletCompetency
dot
Training Course
dot
bulletแบบประเมินพนักงานโดยใช้ KPI
bulletประเมินประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานโดยใช้ Balanced Scorecard
bulletการจัดทำแผนกลยุทธ์
dot
Modern Management
dot
bulletReinventing Government
bulletNew Public Management
bulletBenchmarking
bulletBest Practices
bulletBalanced Scorecard
bulletKPI
bulletVirtual Organization
bulletBoundaryless Organization
bulletStrategy-Focused Organization
bulletShamrock Organization
bulletSWOT Analysis and TOWS Matrix
bulletPorter’s Five Competition Forces Model
bullete-Government
bulletCockpit Room
bulletKPI Dashboard
bulletDigital Government
bulletCompetency Dictionary
bulletCRM - Customer Relationship Management
bulletResult =Output+Outcome
bulletMilestone
bulletPDCA
bulletThailand Quality Award (TQA)
bulletPMQA
bulletInverted Pyramid Organization
bulletOne-Stop Service
bulletCustomer Centric Organization
bulletStrategy Map
bulletMission
dot
แบบสอบถามออนไลน์
dot
bulletแบบสอบถามการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำโครงการวิจัย
dot
Research
dot
bulletPowerpoint 1-7
bulletPowerpoint 8-15
bulletResearch Problem
bulletResearch Objective
bulletLiterature Review
bulletกรอบแนวคิดการวิจัย
bulletVariables
bulletResearch Hypothesis
bulletHypothesis Writing
bulletPopulation
bulletSampling Method
bulletYamane
bulletKrejcie and Morgan
bulletLevel of Significant
bulletเครื่องมือการเก็บข้อมูล
bulletการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
bulletการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
bulletการสังเคราะห์งานวิจัย
dot
บริการข้อมูล
dot
bulletหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
bulletฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
bulletศูนย์กลางบริการภาครัฐ
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย G-dir
bulletห้องสมุดกฎหมาย
bulletคนไทยดอทคอม
bulletสวนดุสิตโพลล์
bulletABAC Poll
bulletหลักสูตรปริญญาเอก
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบ KPI article

     KPI (Key Performance Indicators) เป็นการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการทำงาน  โดยการระบุให้พนักงานแต่ละคนได้ทราบอย่างชัดเจนว่า ในแต่ละปีหรือแต่ละไตรมาส จะต้องสร้างผลสัมฤทธิ์ของงานอะไรให้เกิดขึ้นบ้าง  และด้วยเป้าหมายเท่าใด  เพื่อให้พนักงานทุกตำแหน่งได้ทราบถึงผลคาดหวังล่วงหน้าที่จะต้องทำงานให้สำเร็จ  ซึ่งจะมีการสร้างตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนลักษณะงาน  การกำหนดน้ำหนักความสำคัญให้แก่แต่ละตัวชี้วัด  และการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่เป็นรูปธรรม  โดยสุดท้ายสามารถคำนวณผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนออกมาในรูปของร้อยละหรือคะแนนเฉลี่ยได้  ซึ่งองค์การสามารถนำไปเชื่อมโยงกับการพิจารณาขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัส ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

     อย่างไรก็ตาม การที่องค์การใดองค์การหนึ่งจะปรับเปลี่ยนแบบประเมินการปฏิบัติงานประจำปีที่ใช้อยู่เดิม  มาเป็นแบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ KPI  เป็นเรื่องสำคัญที่องค์การจะต้องมีความชัดเจนในนโยบายที่จะนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมีตัวชี้วัด(KPI) มาใช้  การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  การปรับปรุงระบบการประเมินผล   การเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานไปสู่ระบบการให้รางวัล   การสื่อสารให้พนักงานทุกคนยอมรับในหลักการและเกณฑ์ต่างๆ   ตลอดจนการสร้าง Template ของแบบประเมินผลงานแบบ KPI  ให้มีความชัดเจน  รวมถึงอาจออกแบบให้ระบบสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ        ออนไลน์ได้

     ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีแบบ KPI ของพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 25xx

ตัวชี้วัด KPI

เป้าหมาย

 

ระดับคะแนน

5

4

3

2

1

ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้า

75%/ปี

85%/ปี

80%/ปี

75%/ปี

70%/ปี

65%/ปี

จำนวนชั่วโมงของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี

24 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

28

26

24

22

20

% ของ Service Availability ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

97% ต่อเดือน

99% ต่อเดือน

98% ต่อเดือน

97% ต่อเดือน

96% ต่อเดือน

95% ต่อเดือน

ร้อยละของจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

10% ต่อปี

15.0%

12.5%

10.0%

7.5%

5.0%

     สนใจในการวางระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเดิมมาใช้เป็นแบบ KPI  โปรดกรอกข้อมูลชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image

 *การจัดทำแบบประเมินผลพนักงานแบบ KPI

KPI Dashboard article
การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ KPIรศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 086-9965-491 Copyright © 2010 All Rights Reserved.