ขอแนะนำการทำรายงานชิ้นที่ 2 จากรุ่นพี่ค่ะ


รายงานชิ้นที่ 2 วิชา 33711 อาจารย์ให้ทำ กรณีศึกษา รปศ.ตัวอย่างจริงของไทย 1 เรื่อง เช่น KM, PMQA, CEO, Service-Link, e-Government, one stop service, competency เป็นต้น

อยากให้รุ่นพี่ช่วยแนะนำค่ะ ว่าควรจะทำเรื่องอะไรดีค่ะ ที่หาข้อมูลได้ง่ายหน่อย และเราจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง เพราะหนูไม่ได้ทำงานรัฐ จึงไม่รู้ว่าจะหาข้อมูล หรือเลือกเรืื่องอะไรดีค่ะ

ขอบคุณค่ะ

น้อง MPA 7ผู้ตั้งกระทู้ น้อง MPA 7 :: วันที่ลงประกาศ 2010-07-26 20:08:46 IP : 27.55.169.101


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1384271)

ปีก่อน ผมเคยทำเรื่อง e-Government หรือแปลภาษาไทยก็คือ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

            ข้อคิด การทำรายงาน ไม่ใช่สิ่งที่ต้องกังวลเลย การค้นมาก่อน เรียนรู้ด้วยตนเองมาก่อนเป็นสิ่งดี แต่การที่เราได้เข้าเรียนสัมนาเสริมแต่ละวิชา ทำให้เราเข้าใจมากขึ้น

             กล่าวถึง ความเป็นมา.....คล้ายๆเค้าโครงการเขียนรายงานทางวิชาการ (ในระดับปริญญาโท) ใครเคยศึกษามาก่อนนี้บ้าง อะไรประมาณนี้ครับ

            ถ้าไม่สะดวกแก่การที่ต้องเดินทางไกลๆ ไปค้นหนังสือ สิ่งที่พอน่าเชื่อถือได้มี ฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ออนไลน์ที่มีคนเคยทำมาก่อน (ดูในส่วนของการทบทวนวรรณกรรม) อีกทั้ง บทความที่ตีพิมพ์ การอ้างเว็บไซต์ต่างๆ (แต่ต้อง รู้ว่า ใครเป็นคนให้แนวคิด ความหมาย ทฤษฎี.....  )

 

             เอาใจช่วยน้อง MPA7 เสมอ อาจไม่ใช่คำแนะนำที่ดีมาก แต่ถึงอย่างไร ก็น่าจะเป็นแนวทางที่พอทำรายงานได้

ผู้แสดงความคิดเห็น ต้องมารถไฟ (t45_afaps-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-07-26 21:55:04 IP : 118.173.198.249


ความคิดเห็นที่ 2 (1384294)

ถึงน้อง MPA 7

การทำรายงานวิชา 33711 ในครั้งที่สองนี้ ประเด็นสำคัญอยู่ที่การทำความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทาง รปศ.ที่รำเรียนมา หมายความว่า

ประการแรก เราจะต้องจดจำแนวคิด ทฤษฎ๊ และหลักการทางรปศ.ให้ได้ในระดับที่สามารถนำไปใช้การได้

ประการที่สอง นำแนวคิด ทฤษฎี และหลักการนั้นมาใช้จริงในภาคปฏิบัติ นั้นก็คือนำมาใช้ทำรายงานครั้งที่ 2 ของเรานั่นเอง

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า ในรายงานครั้งที่สองของเราจะต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้

ส่วนแรก บทนำ   เพื่อชี้ชวนประเด็นต่างๆในการทำรายงาน เช่น เหตุใดจึงเลือกเรื่องนี้ เรื่องนี้สำคัญอย่างไร และเมื่อทำการศึกษาแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไร เป็นต้น

ส่วนที่สอง แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา เป็นต้นว่า ความหมาย ความเป็นมา ประเภท องค์ประกอบ การนำไปใช้จริง เช่น ในภาครัฐ เป็นต้น

ส่วนที่สาม วิเคราะห์และสรุปผล ส่วนนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจของรายงานชิ้นนี้ก็ว่าได้ เพราะเป็นส่วนที่เราจะต้องนำแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางรปศ.มาใช้จริง ในที่นี้ คือการวิเคราะห์จากข้อความในด้านการปฏิบัติเพื่อโยงไปหาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (จากภาคปฏิบัติ สู่ภาคทฤษฎี)

เช่น เรื่อง KM ก็ให้วิเคราะห์ว่ามีการนำแนวคิด ทฤษฎี และหลักการใดมาใช้บ้าง อาทิ

       - การทำ KM ในระดับองค์กรมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ฯลฯ ข้อความดังกล่าว/ทั้งนี้สอดคล้องกับ  แนวคิดการจัดการนิยม (Managerialism) กล่าวคือมีการนำแนวคิดการบริหารงานแบบเอกชน (Business-Like Approach) มาใช้

     - การจัดการความรู้สอดคล้องกับแนวนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8, 9 และ 10 ที่ยึด คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา

      - มีการนำแนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) มาใช้ เนื่องจากการจัดการความรู้จะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องได้รับความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

ฯลฯ

ทั้งนี้ เราอาจสามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องได้อย่างมากมาย ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น จำไว้ว่ารายงานครั้งนี้จะได้คะแนนดี ขึ้นอยู่กับว่าเรานำแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทาง รปศ.มาใช้มากน้อยเพียงใด ถ้ามาก คะแนนก็มากด้วย แต่ถ้าน้อยคะแนนก็น้อยลงตามด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น รายงานชิ้นนี้ถือว่ามีความสำคัญมากๆ โดยเฉพาะเวลานำไปตอบข้อสอบที่ให้เราเชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทาง รปศ.ที่เราศึกษามาสู่การปฏิบัติจริง เช่น KM ก็ดี PMQA ก็ดี One stop service ก็ดี มีการนำแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทาง รปศ.ใดมาใช้บ้าง หาให้เจอ นำแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทาง รปศ.มาใช้ให้เยอะๆ เพราะข้อความเดียว อาจสามารถเชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทาง รปศ.ได้เป็นจำนวนมาก

ขอมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นเท่านี้ก่อน

 

พระมหาสุรศักดิ์

MPA6

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาสุรศักดิ์ วันที่ตอบ 2010-07-27 08:47:15 IP : 125.26.79.22[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 086-9965-491 Copyright © 2010 All Rights Reserved.