แนะนำการสอบ แผน ข.


1. ข้อสอบนักศึกษาแผน ข. ออกเป็น 2 ครั้ง

   1.1 ภาคทฤษฎี 3 ข้อ ใช้เวลา 3 ชม.

   1.2 ภาคประยุกต์ 4 ข้อ ให้เลือกทำเพียง 3 ข้อ ใช้เวลา 3 ชม.

2. ผลคะแนนการสอบในข้อ 1.1 และ 1.2 จะต้องได้ไม่ต่ำกว่าเกรด B

3. ข้อสอบจะเน้นการวัดผลใน 3 ส่วน คือ การนำไปใช้ การวิเคราะห์  และการสังเคราะห์ ไม่ได้เน้นความจำ ความเข้าใจเหมือนตอนสอบแต่ละชุดวิชา แต่เน้นเชื่อมโยงชุดวิชาต่างๆ เข้าด้วยกันให้ได้

4. นักศึกษาจะต้องแม่นในแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ  เทคนิคการบริหารจัดการ นักวิชาการที่สำคัญ

5. นักศึกษาจะต้องสามารถตอบในแง่การนำไปใช้หรือเสนอแนะได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎี หลักการ หรือนักวิชาการสนับสนุนได้ด้วย

6. นักศึกษาจะต้องสามารถวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์ก็คือ การแยกแยะให้เห็นส่วนย่อย ๆ ได้ เช่น ปัญหานี้ สามารถแยกแยะสาเหตุต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม หรือตอบเรื่อง A จะแยกแยะการตอบออกเป็นกี่ส่วนอะไรบ้าง

7. นักศึกษาจะต้องสามารถสังเคราะห์ คือ การบูรณาการหรือเชื่อมโยงเนื้อหาข้ามชุดวิชาได้ เช่น แนวคิด ทฤษฎีในวิชา 33701 ข้ามไปหาวิชา 33702 การบริหารภาครัฐ และ 33703 ระเบียบวิธีวิจัยได้

8. เขียนตอบข้อสอบให้เป็นระบบ วางโครงร่างของการเขียนก่อน

ดร.เทพศักดิ์

ประธานกรรมการออกข้อสอบแผน ข.ผู้ตั้งกระทู้ ดร.เทพศักดิ์ :: วันที่ลงประกาศ 2008-06-24 19:00:45 IP : 202.28.103.12


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1285070)

ขอกราบขอบพระคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พิเศษ วันที่ตอบ 2008-06-25 13:30:41 IP : 124.121.32.24[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 086-9965-491 Copyright © 2010 All Rights Reserved.