วันที่ 12 ธันวาคม 52 ที่มาเจอกันที่ มสธ.


เรียน อาจารย์มานิต

ที่อาจารย์บอกว่าให้ทุกคนกลับไปศึกษาหัวข้อการทำ IS แล้ววันที่ 12 ธันวาคม 52 เจอกัน ขอทราบ

รายละเอียดค่ะอาจารย์ จะได้เตรียมตัวมาถูกผู้ตั้งกระทู้ mpa5 :: วันที่ลงประกาศ 2009-11-23 20:41:05 IP : 125.24.144.94


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1356549)

เตรียมชื่อเรื่องของสารนิพนธ์   ซึ่งคิดพร้อม ๆ กับปัญหาและวัตถุประสงค์ของการศึกษา    คิดดูว่า 

1. สารนิพนธ์ของท่านจะทำอะไร    มีทั้งการวิจัย (ที่เบากว่าวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์   แต่ต้องมีหลักการ และขั้นตอนที่ถูกต้องของการวิจัย)      มีการจัดทำต้นแบบชิ้นงาน  (ซึ่งอาจจะเป็นแผนงาน  โครงการ   การพัฒนา   รูปแบบการดำเนินการ  หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ที่ใช้ปฏิบัติจริงและเป็นรูปแบบอยู่บนหลักการ  แนวคิด  หรืออาศัยเทคนิคทางการบริหาร   และได้รับการยอมรับในการนำไปใช้แล้ว)     การศึกษา  ค้นคว้า   สรุป  และเขียนเป็นตำราหรือเอกสารทางวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งทางรัฐประศาสนศาสตร์       รวมทั้งการรวบรวมและสังเคราะห์ผลงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง     (ดูในแนวทางการศึกษาที่ได้รับแจก  เมื่อลงทะเบียนชุดวิชาสารนิพนธ์)

2. อะไรคือปัญหาที่ทำให้ต้องศึกษา   อะไรคือปัญหาหรืออุปสรรค   มีอะไรที่ชี้ให้เห็นว่าเกิดความเบี่ยงเบนไปจากที่ควรจะเป็น   หรือพอจะแสวงหาที่มาหรือสาเหตุของปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขที่ตรงสาเหตุของปัญหาได้หรือไม่ซึ่งน่าจะสรุปเข้าไว้เพียง "หนึ่งปัญหา"    พร้อมทั้งแหล่งข้อมูล   หรือประชากรที่จะเข้าไปศึกษา 

3. ศึกษาทำไม  หรือวัตถุประสงค์ของการศึกษา  ซึ่งอาจจะมีหลายวัตถุประสงค์     คิดให้ชัดเจนว่า "เพื่ออะไร...?"       ไม่ใช่บอกว่าเพื่อศึกษาหลักการ  แนวคิดเกี่ยวกับ     (แต่ต้องคิดต่อไปและระบุให้ได้ว่า  ศึกษาหลักการ  แนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง..   เพื่ออะไร  หรือศึกษาทำไม    ฯลฯ)      

4. ศึกษาและคิดหา "หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  หรือเทคนิค"   ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการวางกรอบแนวคิดในการศึกษา      ควรศึกษา  ทำความเข้าใจ   และคิดว่าจะนำมาใช้ได้ตรงกรณีหรือไม่     และตัวเราเองจะใช้เป็นหรือไม่      (คล้าย ๆ ตอนที่อาจารย์สอนหนังสือและอธิบายว่า  เมื่อมีคนเขามาขอปรึกษาคดีความ  สามารถประเมินเบื้องต้นว่าเป็นคดีแพ่ง  คดีอาญา  ผิดกฎหมายจราจร   หรือต้องไปดูถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญ    เปิดมาตราถูกไหม   พอจะระบุองค์ประกอบความผิด   หรือข้อพิจารณาของกฎหมายเรื่องนั้นเป็นหรือไม่)

5.  ลองเตรียมมาสัก  2 - 3   เรื่อง    เขียนชื่อเรื่อง   ประเด็นปัญหาในการศึกษา   วัตถุประสงค์    หน่วยงาน   ประชากร  หรือแหล่งข้อมูลที่จะศึกษา    โดยเฉพาะหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี    เทคนิค  หลักเกณฑ์  หรือข้อพิจารณาที่ตรงกรณีและเป็นรากฐานของเรื่องนั้น ๆ    ซึ่งจะสามารถนำมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้

 

เตรียมให้ดีที่สุด  เมื่อถูกถามก็ตอบได้   แสดงว่ามีการศึกษา  ค้นคว้าและเตรียมการมาดี    จะถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง  วันที่เข้ามาร่วมในการสัมมนาเสริม   ค่อยมาฟังรายละเอียดในการทำวิทยานิพนธ์และการทำสารนิพนธ์พร้อม ๆ กัน     และปรึกษาหารือกันอีกครั้งครับ   

ปล.  งานชิ้นนี้เป็นความรับผิดชอบของนักศึกษา    อาจารย์เป็นเพียงที่ปรึกษา     ดังนั้น   จะเสร็จเร็วหรือช้าขึ้นกับตัวนักศึกษา    เพราะอาจจะเจอกับจังหวะที่นักศึกษาต้องมีงานในหน้าที่จำนวนมาก    ไม่ได้ลงมือทำ     "ท้อง"  หรือ "คลอดบุตร"     หรือหายเงียบไปเองเป็นเวลานาน    และกรณีที่ทำไม่ถูกหลักเลย  ต้องแก้ไขใหม่หลายครั้ง     บางคนเขียนหนังสือไทยไม่รู้เรื่อง   เพราะเก่งแต่ใช้ "วาทกรรม"  โดยไม่เข้าใจหรือไม่รู้ความหมาย      แต่ถ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจ  มีงานส่งเสมอ   ผมยืนยันว่าจะดูแล  ตรวจแก้ไข  หรือปรับปรุงให้ทุก ๆ ครั้ง       ยืนยันว่า "ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ  ความเข้าใจและการนำเสนอของนักศึกษา      โดยเฉพาะการให้เวลากับการทำสารนิพนธ์ของตัวนักศึกษาเอง" นะครับ        ประการสำคัญ  ต้องเป็นงานที่ทำเสร็จด้วยความรู้ความเข้าใจของตัวนักศึกษา    ไม่ใช่ "สักแต่ว่าเสร็จ"   หรือ"สักแต่ว่าเสร็จเร็ว   หรือเสร็จทันเพื่อนคนอื่น ๆ "

 

                                                                                                                                                                      อาจารย์มานิต

ผู้แสดงความคิดเห็น อาจารย์มานิต วันที่ตอบ 2009-11-24 07:47:45 IP : 124.121.64.2


ความคิดเห็นที่ 2 (1412359)

การลงทะเบียนสารนิพนธ์สามารถลงได้กีครั้งครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ราเชษฐ์ วันที่ตอบ 2011-04-10 15:34:00 IP : 182.52.70.188[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 086-9965-491 Copyright © 2010 All Rights Reserved.