ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานทั้งสองชิ้น ของชุดวิชา 33702


ขอเรียนว่า "งานชิ้นที่ 1 คือ เอกสารประกอบการสัมมนา" คือให้ไปศึกษา  ค้นคว้า  และอ้างอิงเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นและความเข้าใจของตนเองว่า อะไรคือปัญหาวิกฤติของการบริหารภาครัฐ    "วัตถุประสงค์ที่ให้มีการสัมมนาหัวข้อเรื่องนี้ คือ  เพื่อให้พวกเราช่วยกันอภิปราย  แสดงความคิดเห็น (จากที่แต่ละคนไปศึกษามา  และสรุปร่วมกันให้ได้ว่า)  การบริหารภาครัฐนั้น  จริง ๆ แล้วเกี่ยวกับเรื่องอะไร  อะไรที่ไม่ใช่การบริหารภาครัฐ    แต่ไม่ได้ให้ทำอะไรรุงรังเหมือนอย่างที่ถามมาตามนี้ "...ไม่เกิน 10 หน้า ซึ่งหลักๆ ก็จะมี วัตถุประสงค์ บทสรุป(วิเคราะห์)  (รายละเอียดอยู่ในแผนกิจกรรม) หลังจากนั้นให้ทำสรุปเป็น powerpoint      "ไม่มีการเตรียม present และทำสำเนา powerpoint จำนวนเท่ากับสมาชิกในกลุ่ม ทุกอย่างให้ส่งและ present ในวันสัมมนาเสริมดังกล่าวข้างต้น"   เพราะเราอภิปรายร่วมกัน  เข้าใจรูปแบบและวิธีการอภิปรายไหมครับ  ไม่ใช่การนำเสนอหรือPresent  ครับ


              งานชิ้นที่ 2  คือ "รายงานทางวิชาการ"   เป็นความเข้าใจผิดที่ร้ายแรงอย่างยิ่ง  หากคิดว่าเป็นงานที่ให้นักศึกษาไป  "สรุปสาระสำคัญในชุดวิชา 33702 ของหน่วยที่ 1-7 (ตามเราได้จับฉลากแบ่งหน่วยกันแล้ว)  ซึ่งให้จัดทำเป็นรูปแบบของรายงาน  และทำสำเนาจำนวนเท่ากับสมาชิกในกลุ่ม ให้ส่งและแจกในวันสัมมนาเสริมดังกล่าวข้างต้น"   เพราะงานชิ้นที่สองนี้   นักศึกษาต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของรายงาน   ว่าตนเองต้องการศึกษาในประเด็นอะไร (ภายในขอบข่ายและเนื้อหาของหน่วยที่ตนเองรับผิดชอบ   แล้วไปศึกษา  ค้นคว้าจากหนังสือ  ตำรา  ต่าง ๆ  จำนวนมาก   เพื่อวางกรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ในการทำรายงานของตนเอง    "คิดในใจเสมอว่า  อาจารย์จะถามตอนนำเสนอรายงานทางวิชาการเสมอว่า  รายงานชิ้นนี้ คุณต้องการบอกอะไรกับอาจารย์  หรือต้องการบอกอะไรกับเพื่อน ๆ นักศึกษาที่ฟังรายงานอยู่  ต้องการให้เขามีความรู้ความเข้าใจอะไรเพิ่มเติม  หรือเจาะลึกเรื่องอะไรลงไป    นอกเหนือจากเนื้อหาในเอกสารประมวลชุดวิชาที่นักศึกษาทุก ๆ คนต้องอ่าน  ต้องศึกษาเอง   ไม่ได้ต้องการให้นักศึกษาไปแบ่งกันอ่านและสรุปมาให้"    

               ดังนั้น  ผมจึงย้ำเสมอว่า  ต้องไปหาอ่าน  ศึกษา  ทำความเข้าใจมากเยอะ ๆ   เวลาตรวจและให้คะแนนรายงานทางวิชาการ  จะตรวจจากข้างหลังย้อนขึ้นมาข้างหน้า  คือ ดูว่านักศึกษาไปศึกษา  ค้นคว้า  หาอ่าน  หาหนังสือเพื่อใช้ในการศึกษาและทำความเข้าใจมามากหรือน้อยเพียงไร   ถ้าสรุปจากเอกสารประมวลชุดวิชาของ มสธ. เล่มเดียวหรือสองเล่ม (คือวิชา  33701 อีกเล่ม)  อย่างนี้น่าจะไม่ได้คะแนนการศึกษาค้นคว้า     ย้อนขึ้นมาอ่านบทสรุป  ดูว่าผู้ทำรายงานมีความรู้ความเข้าใจอย่างไร   สรุปได้อย่างไร      ย้อนขึ้นมาดูว่ามีการวิเคราะห์หรือไม่  วิเคราะห์เป็นไหม    

              อย่างไรก็ตาม  ขอย้ำว่า  การตรวจและให้คะแนนรายงาน  จะดูที่กระบวนการศึกษาและทำรายงาน  ว่าได้ทำตามคำสั่งหรือไม่เป็นหลัก   ส่วนผลของงานหรือ "ตัวรายงาน"  อาจจะดีหรือถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   ยังไม่ Serious  เพราะถือว่าเรายังไม่ได้เรียนหนังสือกับอาจารย์เลย    แต่ขั้นตอนและวิธีการทำรายงาน   ต้องมีขั้นตอนการทำที่ถูกต้องนะครับ    สรุปว่า  พยายามและตั้งใจทำให้ดีที่สุด  คือ  ค้นคว้า    อ่านมาก ๆ   ฝึกการวิเคราะห์  และสรุปของตนเอง    

                   พยายามเข้าครับ  ขอเป็นกำลังใจให้ทุก ๆ ท่าน    ทุก ๆ กลุ่มครับ

 

                                                                มานิต    
--- On Mon, 7/13/09, Kamonthasn Phungthanom <monthasnp@gmail.com> wrote:
 


From: Kamonthasn Phungthanom <monthasnp@gmail.com>
Subject: ขอยืนยันรายละเอียดงานที่ทำค่ะ
To: manit147@yahoo.com
Date: Monday, July 13, 2009, 8:51 AM

เรียน  ท่านอาจารย์มานิต ที่เครารพค่ะ
           หนูชื่อ กมนทรรศน์ เป็นหัวหน้ากลุ่ม มสธ.3 ซึ่งหนูได้ทำสรุปรายละเอียดสั้นๆ (เข้าในง่ายๆ) เพื่อให้เพื่อนๆ เข้าใจและทำงานส่งได้ถูกต้อง  ดังนั้น จึงใคร่ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจสอบความถูกต้องตามรายละเอียดข้างล้างอีกครั้งหนึ่งค่ะ  
        งานที่ต้องส่ง

        ชิ้นที่ 1 ; ตามรายละเอียดในแผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชกา 33702 หน้าที่ 8

                คือ ให้เตรียมเอกสารประกอบการสัมมนาในหัวข้อ ปัญหาวิกฤตของการบริหารภาครัฐ คือ อะไร เพราะอะไร  ใคร(รับผิดชอบ) และควรแก้ไขอย่างไร  โดยให้เขียนสรุป/วิเคราะห์ปัญหานั้น ตามความเข้าใจของตนเอง ประมาณ 3-5 หน้า ไม่เกิน 10 หน้า ซึ่งหลักๆ ก็จะมี วัตถุประสงค์ บทสรุป(วิเคราะห์)  (รายละเอียดอยู่ในแผนกิจกรรม) หลังจากนั้นให้ทำสรุปเป็น powerpoint เพื่อเตรียม present และทำสำเนา powerpoint จำนวนเท่ากับสมาชิกในกลุ่ม ทุกอย่างให้ส่งและ present ในวันสัมมนาเสริมดังกล่าวข้างต้น

        ชิ้นที่ 2 ; ตามรายละเอียดในแผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชกา 33702 หน้าที่ 9

                 คือ สรุปสาระสำคัญในชุดวิชา 33702 ของหน่วยที่ 1-7 (ตามเราได้จับฉลากแบ่งหน่วยกันแล้ว)  ซึ่งให้จัดทำเป็นรูปแบบของรายงาน  และทำสำเนาจำนวนเท่ากับสมาชิกในกลุ่ม ให้ส่งและแจกในวันสัมมนาเสริมดังกล่าวข้างต้น
        และหลังจากนั้นหนูจะได้ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆ ในกลุ่มได้ทราบและทำต่อไปค่ะ
       ขอแสดงความนับถือ
       กมนทรรศน์  พึ่งถนอม
 


ผู้ตั้งกระทู้ ลอกมาเผยแพร่ไว้โดยมานิต :: วันที่ลงประกาศ 2009-07-13 09:26:10 IP : 124.121.66.242


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 086-9965-491 Copyright © 2010 All Rights Reserved.