แนวทางการทำรายงานฉบับที่ 2 วิชา 33701


     วัตถุประสงค์ ของรายงานฉบับที่ 2 ของวิชา 33701 คือ ต้องการให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ย้อนกลับได้ว่าทุกหน่วยงานที่มีการแนวคิดหรือเครื่องมือการจัดการภาครัฐแนวใหม่ไปใช้นั้น  ได้มีการนำแนวคิด ทฤษฎี หลักการทางรัฐประศาสนศาสตร์ไดไปใช้บ้าง เรียกการวิเคราะห์แบบนี้ว่า Practice to Theory  คือ เห็น Case Study ของจริงแล้วสามารถวิเคราะห์ย้่อนกลับได้ว่า ที่หน่วยงานนำไปปฏิบัตินั้น เป็นการนำแนวคิด ทฤษฎี หลักการทางรัฐประศาสนศาสตร์ไดมาใช้  อาจารย์ไม่อยากให้นักศึกษาทุกนใช้วิธีการท่องจำชื่อแนวคิด ทฤษฎี หลักการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เท่านั้น ไม่เกิดประโยชน์   แต่สิ่งที่สำคัญกว่า คือ การรู้ว่าแนวคิด ทฤษฎี หลักการทางรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถนำไปใช้ประยุกต์ได้เช่นกัน

    เช่น อาจศึกษาแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งในแผนยทุธศาสตร์ฉบับนั้นมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศ่าสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานโครงการ โดยแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น 4 มิติ คือ มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพการบริการ มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และมิติการพัฒนาองค์การ  ก็ให้นักศึกษาวิเคราะห์ให้ได้ว่าในแผนยุทธศาสตร์นี้ได้มีการนำแนวคิด ทฤษฎี หลักการทางรัฐประศาสนศาสตร์ไดไปใช้บ้าง ซึ่งในตัวอย่างนี้สามารถวิเคราะห์ได้ เช่น

 1. มีการนำแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นแนวคิดของการจัดการนิยม (Managerialism) ดังจะเห็นได้จากในแผนที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์การ

 2. มีการนำแนวคิด Balanced Scorecard ของ Kaplan & Norton มาใช้ จะเห็นได้จากมีการบริหารจัดการแบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพการบริการ มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และมิติการพัฒนาองค์การ 

3. มีการนำแนวคิดของการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Management) มาใช้ จะเห็นได้จากมีการกำหนดตัวชี้วัดในการวัดผลผลิตและผลลัพธ์  เป็นต้น

   รายงานฉบับนี้ จะมีการนำเสนอออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นข้อมูลดิบของแนวคิดหรือเครื่องมือการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งสามารถ copy มาจากแหล่งต่างๆ ได้เลย แต่ที่สำคัญ คือ ส่วนที่สอง นักศึกษาจะต้องวิเคราะห์เอง ดังตัวอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์ให้นักศึกษาดู หรือดูตัวอย่างใน web ที่อาจารย์ใส่ไว้ให้ 2 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัอวย่างของนักศึกษาที่มีการวิเคราะห์ได้ดี  ดังนั้น การทำรายงานฉบับที่ 2 นักศึกษาควรอ่านแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ๆ ให้มากๆ โดยเฉพาะในเล่มที่ 2 เพื่อนำมาประกอบในการทำรายงาน

 ผู้ตั้งกระทู้ ดร.เทพศักดิ์ :: วันที่ลงประกาศ 2009-08-09 21:05:58 IP : 112.143.31.166


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1341736)

เจริญพรขอบคุณท่านอาจารย์มากๆครับ

ตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาแสดงไว้ข้างต้นนั้น  นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากครับในการสร้างความเข้าใจในการทำรายงานแก่บรรดาลูกศิษย์ MPA และจะได้ถือปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวต่อไป

ขอเจริญพร

 

พระมหาสุรศักดิ์  สุรเมธี

MPA 6 นครราชสีมา

www.sang-iang.com

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาสุรศักดิ์ วันที่ตอบ 2009-08-09 21:25:19 IP : 113.53.46.162


ความคิดเห็นที่ 2 (1343060)

อาจารย์คะ

แนวทางทำรายงานนี้ อ่านแล้วมีความสบสยใจมากขึ้นค่ะแต่ ในหนังสือเล่ม 2 นี้ เรื่องการจัดการภาครัฐแนวใหม่ นี้ มีเรื่องเกี่ยวกับแนวคิด KM ไม่มากแต่ดิฉันคิดว่าจะทำเรื่องนี้ ดังนั้นเมื่อกำหนดหน่วยงานที่ศึกษาแล้วต้องอ่านแนวคิดทฤษฎีจากแหล่งหนังสืออื่นเพิ่มเติม อาจารย์กรุณาบอกแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมให้ได้บ้างไหมคะ

ขอขอบคุณมาณ ที่นี้ค่ะ

mpa 6 กทม

 

 

 

  

ผู้แสดงความคิดเห็น mpa6 กทม วันที่ตอบ 2009-08-20 15:02:51 IP : 58.136.126.5


ความคิดเห็นที่ 3 (1343108)

เจริญพร คุณ MPA 6 กทม.

ลองดูข้อมูลได้ที่ http://www.stou.ac.th/knowledgemanagement/aboutKM.asp :ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ KM ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มาก ที่สำคัญเป็นเว็บเกี่ยวกับกระบวนการจัดความรู้ของมหาวิทยาลัยของเราเอง

 

พระมหาสุรศักดิ์  สุรเมธี

MPA 6 Korat

ผู้ดูแลระบบ www.wisutthiphrot.com และ www.sang-iang.com

ผู้แสดงความคิดเห็น surasak วันที่ตอบ 2009-08-20 17:48:09 IP : 125.26.90.49[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 086-9965-491 Copyright © 2010 All Rights Reserved.