แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบ KPI

     KPI (Key Performance Indicators) เป็นการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการทำงาน  โดยการระบุให้พนักงานแต่ละคนได้ทราบอย่างชัดเจนว่า ในแต่ละปีหรือแต่ละไตรมาส จะต้องสร้างผลสัมฤทธิ์ของงานอะไรให้เกิดขึ้นบ้าง  และด้วยเป้าหมายเท่าใด  เพื่อให้พนักงานทุกตำแหน่งได้ทราบถึงผลคาดหวังล่วงหน้าที่จะต้องทำงานให้สำเร็จ  ซึ่งจะมีการสร้างตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนลักษณะงาน  การกำหนดน้ำหนักความสำคัญให้แก่แต่ละตัวชี้วัด  และการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่เป็นรูปธรรม  โดยสุดท้ายสามารถคำนวณผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนออกมาในรูปของร้อยละหรือคะแนนเฉลี่ยได้  ซึ่งองค์การสามารถนำไปเชื่อมโยงกับการพิจารณาขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัส ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

     อย่างไรก็ตาม การที่องค์การใดองค์การหนึ่งจะปรับเปลี่ยนแบบประเมินการปฏิบัติงานประจำปีที่ใช้อยู่เดิม  มาเป็นแบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ KPI  เป็นเรื่องสำคัญที่องค์การจะต้องมีความชัดเจนในนโยบายที่จะนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมีตัวชี้วัด(KPI) มาใช้  การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  การปรับปรุงระบบการประเมินผล   การเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานไปสู่ระบบการให้รางวัล   การสื่อสารให้พนักงานทุกคนยอมรับในหลักการและเกณฑ์ต่างๆ   ตลอดจนการสร้าง Template ของแบบประเมินผลงานแบบ KPI  ให้มีความชัดเจน  รวมถึงอาจออกแบบให้ระบบสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ        ออนไลน์ได้

     ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีแบบ KPI ของพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 25xx

ตัวชี้วัด KPI

เป้าหมาย

 

ระดับคะแนน

5

4

3

2

1

ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้า

75%/ปี

85%/ปี

80%/ปี

75%/ปี

70%/ปี

65%/ปี

จำนวนชั่วโมงของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี

24 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

28

26

24

22

20

% ของ Service Availability ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

97% ต่อเดือน

99% ต่อเดือน

98% ต่อเดือน

97% ต่อเดือน

96% ต่อเดือน

95% ต่อเดือน

ร้อยละของจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

10% ต่อปี

15.0%

12.5%

10.0%

7.5%

5.0%

     สนใจในการวางระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเดิมมาใช้เป็นแบบ KPI  โปรดกรอกข้อมูล